logo

Dobierz karmę

HOT

user-icon
user-icon
KONTO
user-icon

0

KOSZYK
user-icon
logo
 • Karma dla psa

 • Karma dla kota

 • Akcesoria dla kota

 • Akcesoria dla psa

appet_dolinanoteci_menu_mobile
banner_konfig_mobile_menu

Regulamin

Regulamin świadczenia usług


Niniejszy Regulamin świadczenia usług mają zastosowanie do stosunków pomiędzy Appet spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Rusałka 17B, 20-103 Lublin wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000880446, NIP: 9462703410, REGON: 388004218, (w dalszej część zwana „Spółką”)której przysługują prawa do Platformy, a Klientami. 

Ze Spółką można skontaktować się e-mailowo pisząc na adres e-mail: hello@appet.pl lub telefonicznie: 780-030-801.

 

 1. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dane Sprzedawcy- informacje dotyczące Sprzedawcy, w tym, między innymi, dane identyfikujące, dane kontaktowe, asortyment produktów, ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, forma, sposób i termin dostawy, regulamin sklepu Sprzedawcy;
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dostawa – oznacza dostarczenie klientowi Produktu przez Dostawcę;
 4. Dostawca – podmiot, którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dotyczące dostawców, terminu dostarczenia i form dostawcy określono na profilu Sprzedawcy na Platformie, w Koszyku Zakupowym oraz na Karcie Produktu
 5. Karta Produktu- dokument obejmujący informacje o produkcie danego Sprzedawcy, w tym  jego charakterystyczne cechy, cenę, koszty dostawy, ilość dostępnych sztuk. 
 6. Konfigurator- formularz online, który wypełnia klient na Platformie, umożliwiający dostosowanie Produktów, znajdujących się na platformie, do potrzeb klienta;
 7. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktów fizycznych oferowanych przez Sprzedawcę, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 8. Konsument– osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 9. Konto Użytkownika- spersonalizowany panel administracyjny klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na Platformie po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pośrednictwem, którego klient może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać zamówienia na Produkty oferowane przez poszczególnych Sprzedawców;
 10. Konto Zwierzęcia- spersonalizowany panel Zwierzęcia, który może utworzyć Użytkownik posiadający Konto Użytkownika pozwalający na zapisywanie wybranych karm, śledzenie zużycia danej karmy, generowanie powiadomień o konieczności zamówienia kolejnej karmy oraz wprowadzanie, edytowanie i śledzenie parametrów danego Zwierzęcia, dot. m.in. wagi, wieku, alergii i chorób.
 11. Platforma- platforma znajdująca się pod adresem www.appet.pl stanowiąca własność Spółki, za pośrednictwem której klient ma możliwość zakupu produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zwierzęcia u Sprzedawcy;
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na Platformie, który  może być zamówiony przez klienta za pośrednictwem Platformy;
 14. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem;
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 16. Regulamin Sprzedawcy- regulamin, który obowiązuje u danego Sprzedawcy, a którego treść jest zamieszczona przy danym Produkcie. 
 17. Sprzedawca- podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów zoologicznych dla zwierząt, korzystający z usług świadczonych przez Spółkę, a którego Produkty klient może zamówić za pośrednictwem Platformy; 
 18. Systemy Płatności Online- PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327).
 19. Umowa Sprzedaży- stosunek prawny zawarty pomiędzy klientem, a Sprzedawcą na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy;
 20. Usługi- czynności oferowane klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności: publikacja Produktów Sprzedawców, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów w tym przekazywanie zamówień do właściwego Sprzedawcy, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Sprzedawców oraz ich wyświetlania, umożliwienie uiszczania online - opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Sprzedawcy;
 21. Zamówienie- oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez klienta  za pośrednictwem Spółki, a konkretniej Platformy na wybrane przez niego Produkty skutkujące zawarciem Umowy.

 

 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Spółkę, za które to ponosi odpowiedzialność. Spółka informuje, iż korzystanie z Platformy przez klienta jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się podstawie niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. 
 2. Warunki realizacji Umowy określa Regulamin , Regulamin Sprzedawcy oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 4. Spółka nie odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę, z uwagi na fakt, że nie jest jej Stroną. 
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca informuje klienta o statusie Zamówienia. 
 6. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz klientów, a wchodzące w zakres niniejszego Regulaminu mają w stosunku do nich charakter bezpłatny.
 7. Spółka nieodpłatnie udostępnia klientowi niniejszy Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.


 1. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez klienta z Platformy. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz klientów nie jest ograniczone w czasie.
 3. Korzystanie z Platformy wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 4. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie, o czym szerzej w pkt. VI.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz klienta na skutek działania siły wyższej.
 6. Korzystanie przez klientów z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet urządzenia wyposażonego w przeglądarkę̨ internetową. 

 7. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
 8. danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
 9. informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;
 10. innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc, rozsyłania fałszywych opinii dla uwidocznienia marki w Internecie, w tym przy użyciu botów;
 11. działań uznanych za czyny nieuczciwej konkurencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Korzystając z Platformy Klienci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 13. Zakazane jest wykorzystywanie przez klientów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 14. Zabronione jest pobieranie przez klientów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 15. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.


 1. Oferta

 

 1. Spółka publikuje na Platformie Ofertę w imieniu i na rzecz sprzedawców, zgodnie z przekazanymi przez Sprzedawcę Danymi..
 2. Spółka prezentuje wszystkie dane sprzedawcy w sposób wyraźnie wskazujący klientowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 3. Spółka nie jest stroną Umowy, w przypadku dokonania zamówienia i zawarcia Umowy z klientem.

 

 1. Jak dokonać zakupu:
 2. Zamówienia Produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą szybkiego przelewu, karty płatniczej, blik, zewnętrznego dostawcy płatności Przelewy24. 
 4. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 
 5. W celu zakupu produktu w postaci karmy, należy:
 6. wypełnić konfigurator znajdujący się na Platformie w celu dostosowania Produktów do potrzeb i predyspozycji Zwierzęcia. W konfiguratorze klient wskazuje:
 • typ zwierzęcia, płeć, imię zwierzęcia;
 • rasę, rok i miesiąc urodzenia zwierzęcia, okoliczności dotyczące sterylizacji lub kastracji;
 • wagę zwierzęcia, rodzaj sylwetki, stopień ruchliwości zwierzęcia, 
 • wskazanie szczególnie preferencji jedzeniowych zwierzęcia, rodzaj karmy
 • wskazanie czy zwierzę ma choroby oraz ich rodzaj, czy ma alergie oraz smaki, których nie lubi. 
 1. wybrać produkty, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”;
 2. po wybraniu produktów, należy wskazać wymagane informacje wskazane na Platformie (np. sposób dostawy oraz formy płatności), 
 3. przed zaakceptowaniem zamówienia, klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 4. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
 5. Klient może złożyć zamówienie z pominięciem wypełnienia konfiguratora, o którym mowa w pkt 4 lit. a). 
 6. Zakup innych produktów niż karma, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi powyższej, z wyłączeniem wypełnienia konfiguratora za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na Platformie, o którym mowa w pkt 4 lit. a). 
 7. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności w sposób przewidziany dla tego modelu płatności.

 

 1. Konto Użytkownika

 

 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Spółkę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta. Klient podczas zakładania konta podaje swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub poprzez autoryzację rejestracji za pośrednictwem aplikacji Facebook.com. Klient może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik wyraża zgodę na utworzenie Konta przy okazji złożenia zamówienia, Spółka tworzy dla Użytkownika Konto Użytkownika. Następnie, Użytkownik wskazuje własne hasło. Kolejno, Użytkownik podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera informacje o założeniu konta.
 4. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Spółce, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Spółki w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Spółkę.
 5. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Klienta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Sprzedawców, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas Rejestracji- jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Spółkę w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 24 godziny.
 6. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

 

 1. Umowa:

 

 1. Umowa ze Sprzedawcą zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy oraz jeżeli założył Konto na Platformie, w panelu Klient pojawi się informacja o zawarciu Umowy.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sprzedawcę wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia oraz uiszczenia ceny. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Spółce. 
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Klient, posiadający Konto na Platformie, ma dostęp do informacji o statusie realizacji Umowy, jednakże każdy Klient może niezależnie od powyższego kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia oraz za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Spółki, którego dane do kontaktu wskazane są na Platformie. . 

 

 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

 

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Na Platformie, Spółka wskazuje informacje przekazane przez Sprzedawcę dotyczące:
 4. terminu przygotowania zamówienia w dniach roboczych oraz
 5. terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.  
 6. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 7. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie (bądź też za pośrednictwem sms lub mailowo)  ustalą inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy. W przypadkach, nieprzewidzianych w niniejszym punkcie, zastosowanie ma Regulamin Sprzedawcy.
 8. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 9. Wysyłka jest możliwa wyłącznie na terenie Polski. W przypadku innych krajów, wysyłka wymaga indywidualnego uzgodnienia przed złożeniem zamówienia. 
 10. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy w formularzu wskazanym w koszyku), bądź paragon, które zostają przesłane do Klienta.

 

 1. Płatności


 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 2.  Klient może wywiązać się ze wskazanego obowiązku zapłaty ceny na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online. Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia u danego Sprzedawcy i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której konieczny staje się zwrot uiszczonej ceny na rzecz Klienta tj. m.in. z uwagi na brak zrealizowania Umowy przez Sprzedawcę, zwrot Produktu z uwagi na uznanie przez Sprzedawcę zasadności wniesionej przez Klienta reklamacji, odstąpienie od umowy zawartej na odległości z zachowaniem ustawowego terminu, zwrot jest dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 4. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Klienta przetwarzanie zwrotu potrwa maksymalnie 10 dni roboczych.
 5. Termin zwrotu ceny jest liczony od momentu uzyskania przez Spółkę informacji o zdarzeniu determinującym jej zwrot.
 6. Sprzedawca upoważnił Spółkę do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych przez Klientów oraz do dokonywania zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.
 7. Brak otrzymania płatności w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub na Platformie. 


 1. Reklamacja


 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Klient ma możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem Platformy, wypełniając formularz znajdujący się pod adresem www.appet.pl/zwrot. Reklamacja może zostać również wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Spółka może odgrywać jedynie rolę mediatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, numer zamówienia, przedmiot reklamacji (nazwę Produktów i ich ilość) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamację, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi. 
 7. W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Usług świadczonych przez Spółkę, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Spółki za pośrednictwem:
 8. poczty elektronicznej na adres reklamacje@appet.pl  Lub
 9. poczty tradycyjnej na adres: Rusałka 17B, 20-103 Lublin. 
 10. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, o której mowa w ust. 7, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.


 1. Odstąpienie od Umowy dotyczy Klientów będących Konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta)


Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której: 
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 7. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Klientowi zwracana jest cena uiszczona za Produkt oraz koszty dostawy do klienta. 

4. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu po odstąpieniu od Umowy. 


 1. Opinie


 1. Spółka umożliwia Klientom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególnych Sprzedawców w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za publikowane przez siebie opinie.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać w Platformie treści, które:
 4. są sprzeczne z obowiązującym prawem;
 5. naruszają prawa osób trzecich;
 6. naruszają prawa autorskie;
 7. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym;
 8. obrażają Sprzedawcę, Spółkę lub inne osoby fizyczne, osoby prawne;
 9. promują inne strony internetowe, stanowią spam, fałszywe informacje wyczerpujące czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 10. zawierają treści o charakterze pornograficznym, reklamowym;
 11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 12. Opinie nie spełniające warunków określonych w pkt XII ust. 3 powyżej lub sprzeczne z pozostałymi postanowieniami Regulaminu mogą być usuwane przez Spółkę.


 1. Newsletter 


 1. Składając Zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o Sprzedawcach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. 
 2. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem bok@appet.pl.


 1. Warunki techniczne


Spółka oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.


 1. Prawa autorskie do Platformy


 1. Wszelkie prawa autorskie do Platformy w tym szczególności do: treści, znaków graficznych i słownych, nazw, obrazów, grafik, funkcjonalności i usług umieszczonych i dostępnych w Platformie przysługują wyłącznie Spółce lub innym podmiotom, które przekazały lub udostępniły określone materiały Spółce. 
 2. Niedopuszczalne jest bez zgody Spółki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw autorskich do Platformy. 


 1. Wejście w życie i zmiany Regulaminu


 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ………
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności ze względu na przepisy prawa (m.in. ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego), decyzje administracyjne. 
 3. Zmian regulaminu nie stosuje się do umów zawartych bądź zrealizowanych.


 1. Postanowienia końcowe


 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Spółki nie stanowią oferty Spółki ani Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności: www.appet.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Klient ma możliwość zwrócenia się do:
 5. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 6. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
 7. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo;
 8. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Załącznik nr 1 do Regulaminu 


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na dane Sprzedawcy wskazane w Platformie.


Możesz skontaktować się Sprzedawcą e-mailowo pisząc na adres e-mail wskazany na Platformie. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy do Sprzedawcy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o Państwa decyzji

o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Proszę odesłać rzecz na adres: Sprzedawcy wskazany na Platformie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę

o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Załącznik nr 2 do Regulaminu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: ………………………………………..

Odstępuję od umowy z dnia*…………………….... polegającej na*……………………….....

 

 

Imię i nazwisko, adres Klienta*… 

 

 

 

Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

Data .........................................................

*uzupełnić


Chcesz być na bieżąco?

Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi promocjami i nowościami zapisz swój adres e-mail. Nie wysyłamy spamu!

ZAPISZ

check
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Appet Sp. z o.o., ul. Rusałka 17B, 20-103 Lublin, w celu realizacji usługi newsletter, a tym samym wysyłania mi informacji o produktach blogowych, usługach, promocjach lub nowościach zgodnie z polityką prywatności (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać. (...) pokaż więcej

ZAPISZ

Sprawdź nasze media społecznościowe

Sprawdź nasze media społecznościowe

logo-footer

© 2022 Appet sp. z o.o. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

Strona wykonana przez AKM-WEB

Strona wykonana przez AKM-WEB
vet_plwiwwiw
logo-felogo-pllogo-ue